اعطای گواهینامه زود هنگام
1400/07/02

دبیرخانه کنفرانس اعلام میکنند پژوهشگرانی که نیاز به گواهی زود هنگام دارند بعد از ثبت نام نهایی مقاله می توانند درخواست گواهی زودهنگام فوری  نمائید. برای دریافت گواهی زودهنگام به واتس آپ کنفرانس(09023924484) پیام داده و درخواست گواهی زودهنگام بفرمائید.