امکان چاپ رایگان مقالات در ژورنال های معتبر
1400/07/02

دبیرخانه کنفرانس اعلام می دارد امکان چاپ رایگان مقالات در ژورنال های معتبر فراهم می باشد